Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Integritets- och dataskyddspolicy, Specialoljeimportören i Malmö AB 

 

För oss på Specialoljeimportören i Malmö AB är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

Allmänt:

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur Specialoljeimportören i Malmö AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

1. Personuppgiftsansvarig

Specialoljeimportören i Malmö AB, org.nr.556787-6387, Bjurögatan 48. 21124 Malmö, är ansvariga för de personuppgifter vilka behandlas inom företagets tjänster.

2. Hantering av personuppgifter

Skyddet av kundens integritet är prioriterat av Specialoljeimportören i Malmö AB. Alla uppgifter som sparas om kunden hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) fram tills det att denna ersätts av den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) den 25 maj 2018. Från och med den 25 maj 2018 kommer alla uppgifter som sparas och/eller hanteras om kunden, att hanteras i enlighet med GDPR. Dessa förordningar syftar till att skydda kunden mot att dennes personliga integritet skall kränkas vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som av företaget anses skäligt. 

3. Personuppgifter som samlas in.

De personuppgifter som kan samlas in är de uppgifter kunden lämnar i dennes kontakt med Specialoljeimportören i Malmö AB. Detta inkluderar den information som lämnas i samband med köp på Wynns.se eller köp på annat sätt utav företaget Specialoljeimportören i Malmö AB, men även

information som lämnas i samband med registrering av kundkonto på Wynns.se eller information som av kund på annat sätt lämnas till Specialoljeimportören i Malmö AB. Informationen kan inkludera, men är inte begränsad till, kundens namn, kontaktadress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om beställningar från Specialoljeimportören i Malmö AB, transaktioner som kunden genomför mot företaget, uppgifter från kundundersökningar, uppgifter från eventuella tävlingar eller kampanjer, eller uppgifter som lämnas i kontakt med kundtjänst. All korrespondens mellan Specialoljeimportören i Malmö AB och kund kan komma att registreras. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök, vänligen se punkt 4. Cookies.

3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

* Namn
* Adress
* Telefonnummer
* E-postadress
* Kundnummer
* IP-adress och information om din användning av Specialoljeimportören i Malmö ABs webbplats.

3.2. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

* Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support.

* Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

* Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

* Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

4. Cookies.

Specialoljeimportören i Malmö AB använder cookies på Wynns.se. Det innebär att uppgifter om besök på webbplatsen, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare m.m. samlas in. Detta görs i syfte att förebygga samt förhindra bedrägerier, såväl som administrativa ändamål exempelvis förbättra användbarheten och navigeringen på webbplatsen m.m. Dessutom används den insamlade informationen för att synliggöra erbjudanden till kunden baserat på var kunden geografiskt befinner sig.

5. På vilken laglig grund samt hur personuppgifter används.

Personuppgifter används uteslutande för att uppfylla de rättsliga förpliktelser företaget står under, för att följa avtalsförpliktelser, samt för att till kund ge service, leverans, erbjudanden (inklusive direktmarknadsföring) och möjlighet till tillgänglig och enkel användning av tjänsten Wynns.se.

Kunden kan i vissa fall bli ombedd att lämna samtycke till att vissa personuppgifter samlas in. Om ett samtycke ges, kan kunden alltid återkalla samtycket.

6. Till vem kan personuppgifter komma att lämnas ut till.

Kundens personuppgifter kan komma att delas med tredje part, exempelvis myndigheter, leverantörer, betaltjänstföretag samt affärspartners. Innan sådana uppgifter delas med tredje part säkerställer alltid Specialoljeimportören i Malmö AB att de sekretessförpliktelser som gäller följs.

Vissa tjänster vi utför innebär att vi måste lämna ut uppgifter om kunden, exempelvis då vi ibland använder oss utav tredje part för leverans samt betalning för att vi ska kunna genomföra kundens beställning. Specialoljeimportören i Malmö AB samarbetar enbart med etablerade aktörer.

7. Utlämnande av personuppgifter

Information om kund lämnas ytterst sällan till tredje part. Undantag är exempelvis leveransuppgifter om kund till leverantörer som levererar de varor som kunden har beställt. Vilket i detta fall är DHL, DB Schenker, DSV och själva plattformen vi använder hos av, Unifaun. 

Information kan även lämnas till vår betalningsförmedlare Klarna Bank AB.

Det kan även uppstå omständigheter då vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter.

8. Hur kundens personuppgifter skyddas.

Specialoljeimportören i Malmö AB vidtar tekniska, organisatoriska samt administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

9. Hur vi lagrar personuppgifter.

Information som lagras av Specialoljeimportören i Malmö AB lagras på säkra servrar, hårddisk samt extern hårddisk. Kontoret där informationen finns är även larm om nätterna. Personuppgifter som sparas i Wynns.se lagras hos vår webbyrå Great Agency egna server. I den situation där företaget har givit kunden ett, eller ett av kunden valt, lösenord som ger ytterligare tillgångar till tjänster på webbplatsen, ansvarar kunden för att hålla detta hemligt. Vi uppmanar å det starkaste kunden att aldrig dela sina lösenord med annan individ. 

12. Kundens rättigheter vad gäller dataskydd.

Som kund hos Specialoljeimportören i Malmö AB har kunden rättigheter vad gäller de uppgifter som samlas om kunden. Kundens begäran att utöva nedanstående rättigheter bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Dessutom kan de uppgifter som behövs för att Specialoljeimportören i Malmö AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda rättsliga anspråk eller genomdriva avtal behållas.

12.1 Begära åtkomst till kundens personuppgifter.

Kunden har rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras om hen. Rätten till åtkomst kan begränsas av gällande svensk eller europeisk lagstiftning eller skydd av annan persons privatliv samt vad gäller skydd av Specialoljeimportören i Malmö AB affärskoncept samt affärsrutiner.

12.2 Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Felaktiga personuppgifter har kunden rätt att begära rättelse utav. Detta begränsas dock av där lagstiftning eller författning säger annat.

12.3 Begära radering av personuppgifter.

Kunden har rätt att begära att information som samlats om kundens personuppgifter raderas om:

-        Kunden återkallar sitt samtycke till informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.
-        Kunden invänder mot informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.
-        Kunden invänder mot lagring av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring.
-        I händelse att behandlingen av kundens personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.
-        Behandling av personuppgifter avser icke-myndig person, i det fall informationen samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

12.4 Invändning mot behandling utifrån Specialoljeimportören i Malmö AB:s berättigade intresse.

Kunden innehar alltid rätten att invända mot behandling av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring eller profilering i samband med marknadsföring.

 13. Hur länge kundens personuppgifter behandlas.

Personuppgifter sparas den tidsperiod som krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver.  Vilket innebär att personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal och den tids som enligt lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.

14. Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke.

Kunden har rätt att en gång per kalenderår begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som Specialoljeimportören i Malmö AB behandlar. Detta görs skriftligen, undertecknas av kunden samt skall innehålla information om För- och efternamn samt kundnummer. Dessutom skall förtydligande om vilken information kunden önskar tillgång till specificeras. Vänligen sänd begäran till: Specialoljeimportören i Malmö AB, Bjurögatan 48, 211 24 Malmö.

15. Förändringar i integritets- och dataskyddspolicy.

Förändringar av integritets- och dataskyddspolicy publiceras på denna sida.

 

Vänligen välj privat eller företag.

Privat
Företag
Du kan enkelt ändra detta val längst ner till höger på sidan
×